Menu of Phở Thìn Australia

( Phở Thìn 13 Lò Đúc - Melbourne)

Open

Your order will be confirmed in REAL-TIME

See MENU & Order

Online menu of Phở Thìn Australia